Hart voor Haarlem stemt niet in met de Begroting 2023

 

Op 10 november jl. heeft de Haarlemse Gemeenteraad de Begroting voor 2023 goedgekeurd. Hart voor Haarlem heeft tegen gestemd.

We vinden dat in financieel zware tijden de gemeente haar burgers moet ontzien. Geen lastenverhoging voor de haarlemse burger en ondernemer.

Ook het invoeren van betaald parkeren in heel Haarlem vinden wij geen goed idee. We zien dit ook als lastenverzwaring terwijl er geen draagvlak is uit de samenleving.

We zien graag dat straten waar niet meer geparkeerd mag worden gaan vergroenen. We zien de Nieuwe Groenmarkt als een nieuwe stadsoase en de Jansstraat als een groene allee.

We zien dat er veel geld in de kas zit. Echter de gemeente krijgt het niet uitgegeven wegens tekort aan personeel en middelen. Dus er zijn veel plannen, maar we vragen ons af of de ambitie niet erg hoog is gesteld.

Ook zien we dat er veel investeringen worden doorgeschoven. Dit betekent dat groot onderhoud en bouwprojecten in de tijd naar achter worden geschoven. Dit is niet wenselijk in tijden van woningnood .

Hart voor Haarlem ziet de noodzaak van haast. Als we achter ons kijken zien we jaren van gesukkel. We vragen ons dan ook serieus af of de komende jaren het college tot actie komt.

We hebben al enige tijd aangegeven dat de leges voor het leggen van kabels en leidingen, totaal 5 mio, niet meer geheven mag worden.

Het college heeft hier niet op geanticipeerd. En dat vinden wij een omissie waar de haarlemse burger nu voor moet opdraaien.

Ook het voorstel om de Griffie (de ondersteuning van de Gemeenteraad) structureel 6 ton op te plussen vinden wij te ver gaan.

In tijden van inflatie en recessie  moet je jezelf niet kietelen. Pas op plaats past hier beter.

Hart voor Haarlem heeft zich ingezet om de Spanjaardslaan reclamebord vrij te maken. De contracten lopen tot 2024. Voor die tijd kan het college geen maatregelen nemen.

We zullen ons blijven inzetten om reclame-uitingen in historische gebieden te weren.

Hart voor Haarlem heeft geconstateerd dat het licht , om kunst te verlichten, in de Haarlemmerhout 24 uur brandt. Het college heeft de motie aangenomen en zal het licht tussen 23:00 uur en 7 uur uitdoen.

Het college heeft ons niet overtuigt om de lastenverzwaring voor de burger te verlagen. We vinden dat zorgelijk en heeft ons doen besluiten om niet in te stemmen met deze begroting.

 

Energietoeslag niet alleen inkomens afhankelijk maken

 

De energietoeslag is een eenmalige uitkering van 1300 euro voor huishoudens met een laag inkomen. Dit is  bedoeld om het effect van de gestegen energierekening te dempen.

Dit is een richlijn van de landelijke overheid.

De richtlijn is dat mensen met een inkomen tot 120% van het sociale minimum in aanmerking komen. Het college van Haarlem gaat Haarlemmers met een inkomen tot 130% van het sociale minimum ook compenseren.

Echter, Hart voor Haarlem kent ook hardwerkende Haarlemmers die in slecht geisoleerde woningen wonen met energie label E, F of G.

Met name bovenstaande doelgroep mist HvH in het voorstel dat de wethouder aan de commissie Samenleving heeft gepresenteerd.

HvH heeft aangeven om ook te denken aan een energietoeslag voor Haarlemmers in slecht geisoleerde woningen. De wethouder komt in november 2022 met een voorstel waarin bovenstaande doelgroep meegenomen wordt.

HvH blijft dit kritisch volgen.

Woningen naar bouwjaar

 

wijken en energielabels

Geen betaald parkeren invoeren zonder draagvlak

HvH stemt tegen uitbreiding van betaald parkeren.

Het college wil betaald parkeren uitbreiden aan de oostkant van de stad. Entree Oost bestaat uit een nieuw ontwikkeld gebied en bestaande volkstuinen. Omdat het tussen Schalkwijk en Zone C ligt, wordt voorgesteld een nieuwe zone te hanteren, genaamd Zone E.

Entree Oost, ook wel Vijverpark genoemd, is het gebied tussen de Boerhaavelaan en de Schipholweg ten oosten van de Amerikaweg. De nieuwe woonwijk krijgt ongeveer 420 woningen. Het gebied heeft het karakter van een tuinstad met een ontspannen woonmilieu.

De tarieven voor straatparkeren en voor bewoners-, bezoekers- en bedrijfsvergunningen in Zone E zijn lager dan in Zone C en hoger dan in Schalkwijk.

De eigenaren van de volkstuinen kunnen een ook een vergunning krijgen. 

Een vergunning kost 75 euro. Voor een tweede auto moet er 280 euro betaald worden.

Hart voor Haarlem vindt uitbreiding van betaald parkeren niet de oplossing van onze mobiliteitsproblemen. 

We vinden dat er geen betaald parkeren moet worden ingevoerd zonder draagvlak. Daarbij is nog niet aangetoond dat de parkeerdruk in deze wijk groot is. 

Dus zijn we tegen dit voorstel. 

 

 

Frustratie over extra krediet Waarderhaven

HvH gaat gefrusteerd akkoord met het krediet voor de Waarderhaven

In 2016 is de herinrichting van woonschepenhaven Waarderhaven afgerond. In de jaren na het afronden van de herinrichting zijn onder andere problemen ontstaan door verzakkingen in de aangrenzende tuinen. Mede hierdoor weigert een aantal bewoners de grondhuurovereenkomsten te tekenen. Uit onderzoek zijn de verschillende onvolkomenheden gebleken die ten grondslag liggen aan de problemen die bewoners ervaren. Als grondeigenaar en als verantwoordelijke voor de herinrichting dient de gemeente deze gebreken te herstellen.

Hart voor Haarlem is akkoord met het vrijgeven van het krediet, want we kunnen gewoon niet anders. De Actiepartij heeft een motie ingediend over het aanschrijven van de aannemer en hem als nog aan te sporen om de gebreken te herstellen. 

Die brief zoals voorgesteld wordt in de motie geeft uiting aan de frustraties van de gemeenteraad die echt al jarenlang leven. We hebben eigenlijk toch wel redelijk machteloos toegezien hoe de ene ellende na de andere met die Waarderhaven. Inderdaad, het speelt al heel erg lang en zal Hart voor Haarlem de motie van de Actiepartij steunen. We zijn zeer gefrusteerd over dit dossier. 

De motie krijgt geen meerderheid in de Raad. De aannemer zal dus niet worden aangeschreven.

 

 

 

Bewoners Kruidenwijk verdienen gehoord te worden

In juli 2021 kregen de bewoners van de Kruidenwijk te horen dat er in het Anton Pieckhofje 36 dak en thuislozen gehuisvest gaan worden.
Het gebouw, dat ooit dienst deed als zorginstelling voor demente Haarlemmers, kwam leeg te staan. Het Haarlemse college heeft het gebouw direct voor 10 jaar gehuurd om er dak en thuislozen in te vestigen.

Zonder enige vorm van overleg!
Het was een mededeling in de commissie Samenleving en ook een mededeling naar de bewoners. 

Hart voor Haarlem heeft de lokatie bezocht en is in gesprek gegaan met de omwonenden. En ze heeft zich hard gemaakt voor de omwonenden. Het participatieproces is ook hier weer dramatisch verlopen.

We hebben ook een alternatief gezocht. Dus niet alleen tegen zijn, maar ook oplossingen zoeken.
Samen met de VVD en overige lokale partijen hebben we het onderwerp op de raadsagenda weten te krijgen. De wethouder wilde deze zaak namelijk niet bespreken in de Raad. Ze vond dat de beslissing een college bevoegdheid was. 

Ook CDA en D66 waren kritisch en meldden dat ze de bewoners zouden steunen.
Jammer dat als er dan echt gestemd moet worden men niet thuis geeft, en de bewoners met lege handen wegstuurt. 

Het college gaat maar liefst €2 miljoen investeren in het pand, dat ze van woningcorporatie Ymere gaat huren. Zonde van het geld dat beter aan andere zaken besteed kan worden.
Dat deze bewoners geen vertrouwen meer hebben in de politiek  is dan ook goed te begrijpen.

Hart voor Haarlem blijft zich inzetten voor de bewoners, ook na de verkiezingen!

Hart voor Haarlem stemt in met de pilot Burgerberaad

Om soepeler en sneller ingewikkelde besluiten te nemen, én daarnaast een breder draagvlak onder inwoners te genereren, is er door enkele politieke partijen een initiatiefvoorstel voor een burgerberaad gedaan. De raad hoopt daarmee discussies over een ingewikkeld onderwerp als de huisvesting van mensen met psychische problemen vlotter te kunnen besluiten.

In een burgerberaad zitten burgers, na loting, welke op basis van uitgebreide informatie en overleg aanbevelingen doen over het voorgestelde beleid. Deze burgers vormen een dwarsdoorsnede van samenleving. Er zitten dus ongeveer evenveel vrouwen als mannen in, en ook wordt er gelet op de leeftijdsopbouw en de culturele diversiteit. Volgens het initiatiefvoorstel moeten discussies niet verzanden in een gepolariseerde voor- of tegen discussie, maar moet er met respect voor elkaars standpunten worden gekeken naar een oplossing.

Hart voor Haarlem vindt participatie zeer belangrijk . Ze stemt dan ook in met het voorstel omdat het een pilot is en de uitwerking later vorm zal krijgen. We zullen deze pilot kritisch volgen. 

Vatenopslag verdwijnt mogelijk uit historisch stadsgezicht

Hartekreet uit de binnenstad

In de Visserbocht, onderdeel beschermd stadsgezicht, staan al jaren witte plastic containers opgeslagen op een klein bedrijventerrein aan de oever van het Spaarne.

Uit eerdere vragen van Hart voor Haarlem bleek dat de firma Goedhart dit terrein al sinds 1959 huurt van de gemeente. Volgens het contract d.d. 31 augustus 1959 wordt er een vergoeding betaalt van 244 gulden en is het gebruik ‘te alle tijde’ in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden geheel of gedeeltelijk op te zeggen.

Inmiddels is het december 2021 , ruim 60 jaar later en betaalt de firma Goedhart tegenwoordig 163,67 euro per jaar!

Hart van Haarlem vraagt zich af waarom de gemeente het huurcontract nooit heeft aangepast en waarom het contract al 60 jaar stilzwijgend heeft verlengd. 

Het college geeft toe dat hier sprake is niet normale huurprijzen. Ook geeft het college toe dat het een ongebruikelijke situatie is dat er opslag op de openbare plaats vindt. 

De burgemeester heeft toegezegd dat hij mogelijkheden gaat zoeken om aan deze situatie een eind te maken.

 

vaten opslag

 

Kenau krijgt weer glans

Schilderij Kenau Simons Hasselaer op de wallen van Haarlem wordt gerestaureerd.  

Kenau Hasselaer van Henderikus Egenberger en Barend Wijnveld uit 1854.

 

Haarlem heeft 12 miljoen over dat eenmalig kan worden besteed. Een bedrag dat bestemd is voor de haarlemse burger, vindt Hart voor Haarlem. Ze heeft dan ook een voorstel gedaan om ieder haarlems huishouden 100 euro te compenseren. Echter dit voorstel heeft het niet gehaald. De coalitiepartijen steunden de voorstellen van het college en zag een eenmalige meevaller voor de Haarlemmer niet zitten. 

Het voorstel om het schilderij van Henderikus Egenberger en Barend Wijnveld van Kenau te restaureren kreeg wel een meerderheid van de Gemeenteraad  en daardoor is er nu geld vrijgemaakt om dit schilderij te restaureren. 

Het schilderij is in bezit van het Frans Halsmuseum en hangt in de Frabciuskamer in het Stadhuis van Haarlem.

Een stukje historie dat slecht onderhouden is, krijgt weer glans. 

Haarlem Museum verdient ondersteuning is aangenomen

Hart voor Haarlem vraagt een zeker bestaan voor het Museum Haarlem

Museum Haarlem is het stadsmuseum van Haarlem en Zuid-Kennemerland. Het museum vertelt het verhaal van de recente en de oude geschiedenis van de stad en haar omgeving. De organisatie bestaat uit een klein team en heel veel vrijwilligers. De vrijwilligers werken als gastvrouw of gastheer en zijn actief in diverse werkgroepen.

Het museum werkt samen met andere musea om van elkaar te leren, te delen en collecties op elkaar af te stemmen. 

Ze wil een levendig en inspirerend museum zijn dat een active rol speelt in onze stad. 

Het huidige college heeft een cultuurplan opgesteld. In dit cultuurplan wordt vastgelegd welke musea in dit cultuurplan passen en daarbij verzekert zijn structurele subsidie. 

Hart voor Haarlem verbaast zich dan ook over het feit dat het Museum Haarlem niet is opgenomen in het Cultuurplan. 

het Cultuurplan verwoord vijf ambities t.w:

  • cultuur voor iedereen
  • cultuureducatie
  • dwarsverbanden cultuur en welzijn
  • belang van erfgoed voor Haarlem als historische stad.

Bovenstaand is onversneden van toepassing op Museum Haarlem.

Hart voor Haarlem heeft dan ook een motie ingedient om Museum Haarlem alsnog op te nemen in de Culturele Basis Infrastructuur. Deze motie is door een meerderheid van de Gemeenteraad omarmt, zodat het Museum Haarlem een jaarlijkse bijdrage van 40.000 euro  kan verwachten om haar continuiteit te waarborgen. 

Wethouder Rog blijft zitten

Donderdag 14 oktober jl sprak de Haarlemse gemeenteraad langdurig over de uitspraken van wethouder Michel Rog (CDA) met betrekking tot de invoering van de coronapas en de QR-code.

Hart voor Haarlem was de wethouder erkentelijk dat hij zich wilde verantwoorden en had dan ook gedacht dat deze principiële man de eer aan zichzelf zou houden en af zou treden.

Echter, de wethouder blijft zitten.

Dat de wethouder principieel is lazen we in zijn bericht van 23 september jl waarin hij via zijn secretariaat liet weten dat hij ‘principieel’ tegen de test en QR samenleving is. Hij vraagt om als wethouder verschoond te worden van het tonen van een test of QR code.

In zijn tweet van maandag 27 september jl. deelde hij ook de mening van gewezen CDA staatsecretaris Mona Keijzer. Hij steunt haar uitspraken, waarin zij het landelijke corona beleid afkeurt.

Op basis van bovenstaande uitspraken vindt Hart voor Haarlem dat zijn positie onhoudbaar is geworden. Rijksbeleid, en hierop gebaseerd gemeentebeleid, als wethouder openlijk naast je neer leggen is ondermijnend voor de geloofwaardigheid van de overheid. Dat is namelijk ook een principe, los van de inhoud van de zaak waar het hier om gaat.

Een grote meerderheid van de gemeenteraad is het met het standpunt van Rog niet eens en heeft de wethouder een tik op de vingers gegeven, maar vond het niet zwaar genoeg om hem naar huis te sturen. Een motie van wantrouwen ingediend door Hart voor Haarlem kon helaas niet rekenen op een meerderheid vanuit de Gemeenteraad.

Hart voor Haarlem vindt dat als de wethouder persoonlijke standpunten heeft die afwijken van het gemeentebeleid, hij die moet verkondigen in een marktkraampje, maar niet kan functioneren als wethouder in het Haarlemse college.