Welkom bij Hart voor Haarlem

Foto Shutterstock

Haarlem is een Moderne en Groeiende stad

Het beroemde silhouet van Haarlem, gedomineerd door de oude Bavo aan de Grote Markt, is van verre zichtbaar. Het is door de eeuwen heen op vele manieren afgebeeld. Onze politieke partij Hart voor Haarlem koestert dit erfgoed.
Maar onder dit traditionele beeld zit een moderne stad, die groeit en bloeit als nooit tevoren. Deze groei veroorzaakt vele uitdagingen voor de stad en voor haar inwoners. Hoe houden we wonen aantrekkelijk en betaalbaar? Hoe houden we de stad en zijn omgeving bereikbaar? Hoe houden we de stad voor iedereen leefbaar en veilig? Hoe zorgen we ervoor dat de stad van ons allemaal is, en dat iedereen kan meedoen aan wat de stad te bieden heeft? Hoe waarborgen we dat de stad zijn rol in Nederland en in de regio blijft spelen? Het gaat dan om veiligheid, zorg, jeugd, onderwijs, cultuur, sport, duurzaamheid, toerisme. Domeinen waar bewoners en bedrijven vooral zelf het voortouw moeten nemen, maar waar de gemeente voorwaarden kan scheppen, belemmeringen kan wegnemen, een stimulerende rol kan vervullen, maar soms ook grenzen moet stellen.

Hart voor Haarlem is Liberaal, Groen, Sociaal én Onafhankelijk

Hart voor Haarlem is een lokale politieke partij die vanaf 2014 in de Gemeenteraad vecht voor jouw belang. Wij zijn onafhankelijk van de landelijke politiek. Dit is een groot voordeel in de gemeentepolitiek.  Hart voor Haarlem maakt in de gemeentepolitiek zakelijke afwegingen en gebruikt gezond verstand bij het oplossen van lokale problemen, in plaats van slaafse navolging van Haagse partijdiscipline en de bijkomende politieke hobby’s.
We zijn Liberaal omdat we geloven in de kracht van mensen en bedrijven, een kracht die je binnen duidelijke grenzen zo min mogelijk moet belemmeren. We zijn Groen omdat dat voor de leefbaarheid in de stad op korte én lange termijn essentieel is. En we zijn Sociaal omdat we vinden dat mensen die hulp nodig hebben ook de best mogelijke hulp en zorg moeten krijgen, zonder uitbuiting van zorgwerknemers en mantelzorgers.

Waarom een Lokale partij?

Traditioneel zijn partijen in de gemeente dezelfde als de landelijke partijen. Dat zegt iets over hoe gemeenten gezien werden, en door de landelijke partijen nog steeds gezien worden, namelijk als uitvoerders van landelijk beleid. En als kraamkamer van politiek talent voor de landelijke partijorganisatie. Je ziet het ook terug in hoe gemeentes georganiseerd zijn en in hoe de gemeentebegroting in elkaar zit.
Dit is een organisatie op thema’s en programma’s die regelrecht voortkomen uit de landelijke politieke agenda, en die volgt uit wetten en regelingen die in Den Haag bedacht zijn. Deze zijn overigens op zich democratisch besloten en hebben ieder voor zich meestal ook zin en bestaansrecht.

Geen enkele gemeente is ‘gemiddeld’

Waar in Den Haag echter zelden bij stil wordt gestaan, is hoe al deze regelingen landen bij individuele burgers en bedrijven in de gemeenten waar zij wonen of gevestigd zijn. Door stapeling van regelingen en door een ongecoördineerde en vaak bovenmatig administratieve uitvoering worden deze laatsten vaak horendol van wat de overheid verwacht of te bieden heeft zodra zij lokaal met deze overheid in aanraking komen.
Ook kunnen de prioriteiten lokaal heel anders liggen dan wat landelijk als de grootste aandachtspunten gelden. Landelijk beleid stuurt meestal op gemiddelden. Maar gemeenten zijn niet gemiddeld. Ze zijn groot of klein. Liggen in de Randstad of daarbuiten. Groeien of krimpen, enz. Daarom liggen er lokaal vaak hele andere problemen bovenop de stapel dan landelijk, en wil je lokaal misschien in andere zaken investeren, of in een ander tempo, dan Den Haag zich voorstelt.

De gemeente als dienstverlener

Hier begint het domein van de lokale partijen. Hart voor Haarlem ziet de gemeente in de allereerste plaats als een dienstverlener aan de inwoners en bedrijven in de stad. De gemeente zou zich naar onze mening dan ook vooral als een dienstverlener moeten organiseren. Vraaggestuurd heet dat met een duur woord. Wat hebben burgers of bedrijven nodig die producten van de gemeente nodig hebben (zoals paspoorten of vergunningen), en wat hebben inwoners nodig die tijdelijk of permanent ondersteuning nodig hebben? En hoe organiseren we dit voor deze afnemers van deze diensten zo doelmatig en eerlijk mogelijk? Eerlijk in de zin dat rechtsgelijkheid uiteraard voor iedereen gewaarborgd blijft.

De gemeente voert regie over de uitvoering

Achter de schermen worden deze diensten geleverd door mensen van de gemeente of (steeds vaker) door daarvoor gecontracteerde dienstverleners. En dit wordt betaald uit regelingen die de landelijke overheid hiervoor beschikbaar stelt, of door lokale heffingen. Maar het is aan de gemeente om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en de afnemers zo min mogelijk te vermoeien met deze afstemming. We noemen dit regie voeren.
Ook bij het doen van investeringen in de stad, in woningen, scholen, sportvelden, cultuurpodia, wegen, en riolen, realiseert Hart voor Haarlem zich meer dan andere partijen dat veel van deze investeringen gezamenlijk door de eigen gemeente, door andere overheden (buurgemeenten, provincie, rijk) en door private partijen (bedrijven, verenigingen, etc.) gedaan worden. Hoe groter het financiële aandeel van andere partijen, hoe belangrijker het wordt om het voor deze partijen aantrekkelijk te maken om deze – soms risicovolle – investeringen te doen. Alleen maar veel eisen stellen is dan niet de meest handige opstelling om voortgang te maken. Dit geldt zeker waar de gemeente niet de uiteindelijke opdrachtgever van de investering is. Wie betaalt bepaalt tenslotte. Ook in die gevallen is een dienstbare opstelling van de overheid op zijn plaats.
Realiseer je als gemeente daarom voortdurend vóór wie en met wie je aan het werk bent, en hoe je zo gezamenlijk waarde creëert voor de mensen in de stad. Dat is het bestaansrecht van de lokale politiek en daarmee ook van Hart voor Haarlem.

Steun Hart voor Haarlem

Als je onze partij wilt steunen doneer dan aan onze campagnekas. Daar help je ons enorm mee en stel je ons in staat om in kennisontwikkeling, communicatie en fractieondersteuning te investeren en Hart voor Haarlem sterker te maken.

Ons programma vind je hier.

Louise van Zetten