Programma van Hart voor Haarlem

Er zijn Grenzen aan de Groei

Programma Hart voor Haarlem 2022-2026
Programma hier als pdf beschikbaar
© Februari 2022

Voorwoord

Haarlem is een fantastische stad. Bijna iedereen die hier woont, werkt, naar school gaat of gewoon door de Grote Houtstraat slentert, is blij omdat hij of zij Haarlemmer is. De eerste en belangrijkste plicht van iedereen in het stadsbestuur is dan ook om dat vooral zo te houden. Haarlem moet Haarlem blijven en dat wordt de opdracht van Hart voor Haarlem de komende jaren.

Het historische centrum, met de onovertroffen Oude Bavo en het schitterende stadhuis, ligt er goed bij. Dat is mooi maar blijft de binnenstad straks voor iedereen bereikbaar, ook voor de automobilist die minder goed ter been is? We zijn heel gelukkig met de duinen en het strand, juist omdat er in de stad zelf al zo weinig groen is. Haarlem is nu nog leefbaar maar is dat nog steeds zo, als het allerlaatste trapveldje straks is volgebouwd? Voor veel Haarlemmers is wonen nu al duur, maar ze wonen in de mooiste stad van Nederland en dat maakt veel goed. Maar Haarlemmers hebben ook geldzorgen. Hoe moet dat zometeen, met een gemeente die nog sneller wil gaan dan Nederland met het invoeren van schone energie, die nog duurder is dan aardgas?

Hart voor Haarlem is een plaatselijke beweging die allereerst opkomt voor de belangen van Haarlem en de Haarlemmers. Wij zijn niet links of rechts, wij kijken naar uw praktische problemen, wij praten op straat om te horen wat uw zorgen zijn. Zo hebben we ons de afgelopen jaren ingezet voor:

 • Joods erfgoed weer zichtbaar in de stad;
 • Huisvesting voor sociaal project ‘Huiskamer van Oost’;
 • Een financiële basis voor Museum Haarlem;
 • Gezondere gemeentefinanciën.

Zo hoort het in de gemeentepolitiek: geen Haagse spelletjes van wethouders die wel de lijst aanvoeren en alvast partijen uitsluiten, maar zelf niet in de raad willen plaatsnemen omdat dat te min is. Wij zijn ook wars van huizenhoge ambities die een enkele stad helemaal niet kan waarmaken en die in de landelijke politiek thuishoren. Of dat nu klimaatdoelen, stikstof ambities, opgelegde woningbouw dan wel het dwarszitten van autobezitters betreft.

Hart voor Haarlem is er voor de Haarlemmers, bewoners en ondernemers. Om die reden willen wij de komende periode niet aan de kant staan, maar meebesturen, mogelijk in samenwerking met andere lokale lijsten. Landelijke partijen moeten hun landelijke ideeën vooral in Den Haag botvieren! Het is nu tijd voor de Haarlemmers!
Als u dat ook vindt, stem dan op 14, 15 of 16 maart op Lijst 11 van Hart voor Haarlem, met 15 enthousiaste en ervaren kandidaat-raadsleden, aangevoerd door Louise van Zetten, het meest ervaren raadslid van Haarlem!

Dit zijn onze programmapunten:

Bouwen & Wonen

Volgens de huidige plannen zal Haarlem de komende jaren 10 tot 15 procent groeien. Hart voor Haarlem is daar niet blij mee. Wij hebben niet de blinde ambitie van andere partijen om elk trapveldje in de stad vol te bouwen. Bij ons gaat kwaliteit voor kwantiteit. Hart voor Haarlem wil bouwen volgens de menselijke maat, en wel voor ‘vergeten groepen’ als gezinnen en ouderen. Wij willen een stad die uitnodigt anderen te ontmoeten, te winkelen, te sporten, tot rust te komen en te genieten van de buitenlucht. Een prettige leefomgeving kortom. Er zijn wat ons betreft dan ook grenzen aan de groei van Haarlem.

Onze Hartenkreten:

 • Wij beschermen onze monumentale stad en ons monumentaal groen.
 • Meer groen in de straten en meer bomen, ook als daardoor minder kan worden gebouwd.
 • Stadsoase op de Nieuwe Groenmarkt realiseren.
 • De Bolwerken opknappen tot recreatiegebied.
 • Minder prijzige afvalstoffenheffing; alleen ondergrondse afvalcontainers als daar ruimte voor is.
 • Hogere boetes voor mensen die vuil op straat gooien.
 • Geen woontorens in het centrum.
 • We bouwen om met elkaar doorstroming van oud naar jong te bevorderen.

Verkeer & Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van Haarlem is een probleem. Dat wordt er niet beter op nu het aantal inwoners door nieuwbouw snel toeneemt, terwijl het huidige college de doorstroming van het verkeer tegenwerkt. Hart voor Haarlem vindt het slecht beleid om het de Haarlemmers steeds moeilijker te maken om met de auto de stad uit of in te komen. Het centrum is voor automobilisten vrijwel onbereikbaar. Tegelijk wordt fietsen in de stad steeds onveiliger. Wij zijn daarom voor betere fietsvoorzieningen in de stad. En voor betere autovoorzieningen om de stad in en uit te komen. Het is tijd voor meer verkeersrealisme.

Onze Hartenkreten:

 • Schone bussen in de binnenstad; weg met de killerbussen van twee verdiepingen hoog.
 • Een fietsveilige stad, zonder dat de automobilist verbannen wordt.
 • Stop het terugsnoeien van het aantal parkeerplaatsen.
 • Oudeweg moet weer verdubbeld worden, zoals vroeger, voor doorstroming naar Haarlem-Noord.
 • Tunnel onder het Spaarne voor een goede doorstroming van oost naar west en naar de kust.
 • Meer fietsenstallingen in de buurten.
 • Geen betaald parkeren waar dat niet nodig is.

Cultuur

Zonder cultuur is Haarlem een dooie stad.  Dus zullen wij ons inzetten voor cultuurvoorzieningen voor alle leeftijdsgroepen en alle leefstijlen. Wij koesteren ons verleden. En we laten onze mooie binnenstad niet verloederen naar een pretpark. Er moet voldoende budget zijn om onze podia, musea, en amateurkunst in stand en voor iedereen toegankelijk te houden. Jonge cultuurmakers verdienen in deze moeilijke tijd meer ondersteuning.

Onze Hartenkreten:

 • De Joodse geschiedenis zichtbaar maken in Haarlem.
 • Opzetten van een toegankelijk Depot voor collectie Frans Hals Museum en andere gemeentelijke verzamelingen.
 • Verweyhal aan de Grote Markt in oude luister herstellen. En toegankelijk maken voor alle Haarlemmers.
 • Cultuur verspreiden door de hele stad.
 • Meer ondersteuning voor jonge cultuurmakers.

Duurzaamheid & Energie

Hart voor Haarlem is geen partij van klimaatontkenners. De energietransitie komt op ons af, waarbij we rekening moeten houden met hogere prijzen voor verwarming en vervoer. Hart voor Haarlem staat kritisch tegenover voorstellen waarin onze stad moet voorlopen op landelijke normen. Om te beginnen omdat de prijs daarvan door de Haarlemmers moet worden betaald, maar ook omdat het vaak gaat om ideeën waarvan men de gevolgen nog nauwelijks overziet. We laten hier het hardlopen over aan andere partijen. Want zoals bekend zijn hardlopers niet zelden doodlopers, en heeft degene die nog even afwacht, vaak de beste en goedkoopste oplossing. De eerste landelijke mijlpaal is 2030. Dan mogen er alleen nog maar elektrische auto’s verkocht worden. Dit betekent dat het aanleggen van voldoende laadpunten hiervoor een hoge prioriteit moet krijgen.

Onze Hartenkreten:

 • Wij volgen het Rijksbeleid, en waar mogelijk helpen wij bewoners met het isoleren van huizen of het aanleggen van zonnepanelen.
 • Haarlem neemt samen met de netbeheerder het voortouw om in de hele stad een laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer aan te leggen.
 • Kosten van de energietransitie mogen niet eenzijdig op huurders en particuliere eigenaren worden afgewenteld.
 • Energievoorziening moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar blijven.
 • Het stadsgroen en het water mogen niet worden opgeofferd aan het opwekken van energie. Instemming van omwonenden is voorwaarde.
 • Warmtenetten zijn in Haarlem voorlopig niet aan de orde.
 • Geen zonnepark op Schoteroog.

Economie & Werkgelegenheid

De Waarderpolder is een aantrekkelijk bedrijventerrein. Dat moet uiteraard zo blijven en daarom is bereikbaarheid prioriteit. Tot nu toe is een strikte scheiding tussen bedrijvigheid en wonen gehanteerd. Hart voor Haarlem vindt dat wonen niet langer taboe mag zijn, ook om iets te doen aan het tekort aan bouwlocaties. Ondernemen in de binnenstad wordt steeds lastiger. Het winkelaanbod verandert, ook door de online-economie. Leegstand en verloedering moeten worden bestreden. Plaatselijke ondernemers worden gesteund door de gemeente.

Onze Hartenkreten:

 • Stimuleren goed winkelaanbod, bestrijden van verloedering.
 • Parkeertarieven verlagen.
 • Als je economisch gebonden bent krijg je voorrang op de woningmarkt.
 • Bereikbaarheid van Waarderpolder topprioriteit.
 • Wonen en werken verstandig combineren.
 • Wij ondersteunen Haarlemse ondernemers!

Financiën

Hart voor Haarlem hanteert drie uitgangspunten voor alle onderwerpen, en dus zeker ook voor de gemeentefinanciën. Die uitgangspunten zijn:

a) doelmatige uitgave van publiek geld. Het gemeentebestuur moet zich voortdurend bewust zijn dat elke euro die wordt uitgegeven, uit de portemonnee van de belastingbetaler komt.

b) zuinige omgang met gemeenschapsgeld. Haarlem is niet slecht bij kas, maar heeft desondanks een forse schuld. Hart voor Haarlem wil zo min mogelijk lasten doorschuiven naar de generaties na ons.

c) Haarlem is geen Den Haag. Wat landelijk thuishoort, wordt landelijk besloten en ook bekostigd. Hart voor Haarlem ziet geen reden waarom Haarlem gidsgemeente zou moeten zijn in landelijke politieke kwesties, die vaak duur en onzeker zijn. Er is geen reden waarom Haarlem met zijn relatief oude woningbestand bijvoorbeeld eerder energieneutraal zou kunnen of moeten zijn dan de rest van het land. Hart voor Haarlem houdt de centen die dat kost in eigen zak, en laat de borstklopperij over aan partijen die voorloper willen zijn op andermans zak.

Onze Hartenkreten:

 • Geen extra verhoging van de OZB.
 • Geen verhoging van parkeerlasten.
 • Financiële meevallers krijgen de Haarlemmers weer terug.
 • Geen extra lokale lasten om de klimaattransitie te betalen.
 • Afvalstoffenheffing terugbrengen om woonlasten binnen de perken te houden.

Sociaal Domein

Iedere Haarlemmer heeft ooit zorg nodig. Dat kan lang of kortdurend zijn. Op het moment dat je zorg echt nodig hebt, voor jezelf of voor je gezin, moet die er zijn. Iedereen doet daarom mee en de voorzieningen moeten op orde zijn.

Onze Hartenkreten:

 • Hart voor Haarlem is een emancipatiepartij: hulp voor wie het nodig heeft, maar zo snel mogelijk weer meedoen in de samenleving.
 • Huiskamer van Oost een definitief onderkomen bieden.
 • Wijkagent terug in de buurt.
 • Anton Pieckhofje alleen geschikt maken voor dagbesteding.
 • Sociale wijkteams uitbreiden waar dat nodig is.
 • Geen wachtlijsten in de zorg.

Jeugd, Onderwijs & Sport

Ook hier geldt: de gemeente moet zich niet groter maken dan ze is. Als gevolg daarvan zijn ook in Haarlem de kosten van de jeugdzorg danig uit de hand gelopen. Het aantal jongeren dat aanspraak maakt op jeugdzorg is dramatisch gegroeid, terwijl de echte probleemjeugd niet of nauwelijks wordt geholpen. Hart voor Haarlem vindt dat de gemeente heeft gefaald, en met de huidige plannen de plank volledig mis slaat. Haarlem moet de hand in eigen boezem steken, de jeugdzorg beperken tot de echt schrijnende gevallen, en hier strikt regie over voeren.

Kinderen hebben recht op goed onderwijs, liefst op de school van eerste keus en niet te ver weg.
Er moeten uiteraard voldoende scholen op allerlei niveaus zijn.

Breedtesport moet gestimuleerd worden door sterke sportverenigingen en voldoende sportfaciliteiten in de openbare ruimte.

Onze Hartenkreten:

 • Huidige lotingsysteem scholen afschaffen.
 • Schalkwijk moet een gymnasium krijgen.
 • Wachtlijst in de jeugdzorg verdwijnt door betere selectie.
 • De huisvesting van scholen moet aan de normen voldoen.
 • Op de peuterspeelzaal spreken kinderen Nederlands.
 • Skatebaantjes in de buurt.
 • Veel sportmogelijkheden in de openbare ruimte.
 • Veel vertier in de buurt om elkaar te ontmoeten.

Asielbeleid, Diversiteit & Integratie

Het hoeft geen betoog dat Hart voor Haarlem tegen elke vorm van discriminatie is. Integratie betekent wel dat nieuwkomers ervoor zorgen dat ze de taal leren, en zich aanpassen aan de Nederlandse waarden. Hart voor Haarlem koestert de Nederlandse cultuur en vindt dat het paard van Sinterklaas beslist moet blijven. Haarlem vangt asielzoekers op naar de draagkracht van onze gemeente. Ook hier geldt, dat er geen reden is waarom Haarlem gidsstad zou moeten zijn, en meer asielzoekers zou moeten opnemen dan vergelijkbare steden doen.

Onze Hartenkreten:

 • Strenge handhaving taaleis: geen Nederlands leren is geen uitkering.
 • De gemeente ondersteunt inburgering en taalonderwijs ruimhartig.
 • Gemeente heeft geen voorkeursbeleid voor bevolkingsgroepen.
 • Straatnamen veranderen niet. Geschiedenis gaan we niet herschrijven via de stadsplattegrond.
 • Vluchtelingen en statushouders doen mee, bijvoorbeeld als vrijwilliger.
 • Taalonderwijs voor iedereen die in Haarlem neerstrijkt, ongeacht status.

Veiligheid

Haarlem is een veilige stad en dat moet zo blijven. Dat betekent dat er voldoende handhavers moeten zijn. Haarlemmers die slachtoffer zijn van een misdrijf, doen vaak geen aangifte. Ze denken dat het toch geen zin heeft. Hart voor Haarlem wil dat de pakkans groter wordt, zodat het vertrouwen in boa’s en politie stijgt. Hart voor Haarlem is niet tegen een vuurwerkverbod, maar voor een drastische beperking van zwaar vuurwerk. Dat moet ook worden gehandhaafd.

Onze Hartenkreten:

 • Een politiepost in Schalkwijk en Noord.
 • Nieuwe regels invoeren betekent ook handhaving.
 • Cameratoezicht waar nodig.
 • 24/7 Toezicht bij Domus Plus en Skaeve Huse.
 • Wijkagent terug in de wijk.
 • Siervuurwerk toestaan op aangewezen plekken

Dienstverlening & Uitvoering

Het vertrouwen in de overheid begint met goede dienstverlening en uitvoering.
Dat moet veel beter in Haarlem!
Haarlemse ambtenaren zijn traditioneel goed in het maken van plannen en beleid, dat vaak met mooie kleurenfoto’s en tekeningen aan de Haarlemmers gepresenteerd wordt.
Met deze visies en plannen is ook vaak weinig mis. Ze schilderen een prachtige toekomst voor iedereen. Hoe kun je daar nu tegen zijn?

Waar het echter aan schort is realisatiekracht. Hier wil Hart voor Haarlem het verschil gaan maken. Realisatiekracht gaat niet  in de eerste plaats over geld, maar gaat over de organisatie van het gemeentelijke apparaat. En over de wijze waarop de gemeente met de markt samenwerkt. Het gaat ook over hoe met de bevolking gecommuniceerd wordt. En over hoe moderne digitale middelen worden ingezet voor deze communicatie en voor de werkprocessen in de uitvoering.
Het gaat ook over het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten. Niet alles kan, en zeker niet tegelijkertijd en binnen de onrealistische tijd die de politiek vaak belooft.

Hier moet de gemeente naar onze mening een enorme stap gaan maken.
Dit is dan ook de reden dat Hart voor Haarlem een wethouder wil leveren aan het nieuwe college die ‘gepokt en gemazeld’ is in het bedrijfsleven, in het werken in complexe organisaties, en in het leiden van grote programma’s.

Hart voor Haarlem zet de Haarlemmer daarbij centraal in de dienstverlening. De Haarlemmer moet serieus genomen worden en antwoord krijgen van degenen die het dossier ook werkelijk kent.

Onze Hartenkreten:

 • Snellere processen in de voorbereiding zodat eerder kan worden begonnen met de uitvoering.
 • Grip op de grote uitvoeringsagenda door het stellen van duidelijke prioriteiten; niet alles kan tegelijk; dan moet je dat ook niet beloven.
 • Effectieve samenwerking met de markt, onder regie van de gemeente.
 • Minder gedetailleerde bureaucratie en regelzucht, vooral bij vergunningverlening voor kleinere projecten.
 • Haarlem is altijd telefonisch bereikbaar en reageert binnen 1 werkdag op klachten en meldingen met een adequaat antwoord.