Hart voor Haarlem stemt niet in met de Begroting 2023

 

Op 10 november jl. heeft de Haarlemse Gemeenteraad de Begroting voor 2023 goedgekeurd. Hart voor Haarlem heeft tegen gestemd.

We vinden dat in financieel zware tijden de gemeente haar burgers moet ontzien. Geen lastenverhoging voor de haarlemse burger en ondernemer.

Ook het invoeren van betaald parkeren in heel Haarlem vinden wij geen goed idee. We zien dit ook als lastenverzwaring terwijl er geen draagvlak is uit de samenleving.

We zien graag dat straten waar niet meer geparkeerd mag worden gaan vergroenen. We zien de Nieuwe Groenmarkt als een nieuwe stadsoase en de Jansstraat als een groene allee.

We zien dat er veel geld in de kas zit. Echter de gemeente krijgt het niet uitgegeven wegens tekort aan personeel en middelen. Dus er zijn veel plannen, maar we vragen ons af of de ambitie niet erg hoog is gesteld.

Ook zien we dat er veel investeringen worden doorgeschoven. Dit betekent dat groot onderhoud en bouwprojecten in de tijd naar achter worden geschoven. Dit is niet wenselijk in tijden van woningnood .

Hart voor Haarlem ziet de noodzaak van haast. Als we achter ons kijken zien we jaren van gesukkel. We vragen ons dan ook serieus af of de komende jaren het college tot actie komt.

We hebben al enige tijd aangegeven dat de leges voor het leggen van kabels en leidingen, totaal 5 mio, niet meer geheven mag worden.

Het college heeft hier niet op geanticipeerd. En dat vinden wij een omissie waar de haarlemse burger nu voor moet opdraaien.

Ook het voorstel om de Griffie (de ondersteuning van de Gemeenteraad) structureel 6 ton op te plussen vinden wij te ver gaan.

In tijden van inflatie en recessie  moet je jezelf niet kietelen. Pas op plaats past hier beter.

Hart voor Haarlem heeft zich ingezet om de Spanjaardslaan reclamebord vrij te maken. De contracten lopen tot 2024. Voor die tijd kan het college geen maatregelen nemen.

We zullen ons blijven inzetten om reclame-uitingen in historische gebieden te weren.

Hart voor Haarlem heeft geconstateerd dat het licht , om kunst te verlichten, in de Haarlemmerhout 24 uur brandt. Het college heeft de motie aangenomen en zal het licht tussen 23:00 uur en 7 uur uitdoen.

Het college heeft ons niet overtuigt om de lastenverzwaring voor de burger te verlagen. We vinden dat zorgelijk en heeft ons doen besluiten om niet in te stemmen met deze begroting.

 

Energietoeslag niet alleen inkomens afhankelijk maken

 

De energietoeslag is een eenmalige uitkering van 1300 euro voor huishoudens met een laag inkomen. Dit is  bedoeld om het effect van de gestegen energierekening te dempen.

Dit is een richlijn van de landelijke overheid.

De richtlijn is dat mensen met een inkomen tot 120% van het sociale minimum in aanmerking komen. Het college van Haarlem gaat Haarlemmers met een inkomen tot 130% van het sociale minimum ook compenseren.

Echter, Hart voor Haarlem kent ook hardwerkende Haarlemmers die in slecht geisoleerde woningen wonen met energie label E, F of G.

Met name bovenstaande doelgroep mist HvH in het voorstel dat de wethouder aan de commissie Samenleving heeft gepresenteerd.

HvH heeft aangeven om ook te denken aan een energietoeslag voor Haarlemmers in slecht geisoleerde woningen. De wethouder komt in november 2022 met een voorstel waarin bovenstaande doelgroep meegenomen wordt.

HvH blijft dit kritisch volgen.

Woningen naar bouwjaar

 

wijken en energielabels

Geen betaald parkeren invoeren zonder draagvlak

HvH stemt tegen uitbreiding van betaald parkeren.

Het college wil betaald parkeren uitbreiden aan de oostkant van de stad. Entree Oost bestaat uit een nieuw ontwikkeld gebied en bestaande volkstuinen. Omdat het tussen Schalkwijk en Zone C ligt, wordt voorgesteld een nieuwe zone te hanteren, genaamd Zone E.

Entree Oost, ook wel Vijverpark genoemd, is het gebied tussen de Boerhaavelaan en de Schipholweg ten oosten van de Amerikaweg. De nieuwe woonwijk krijgt ongeveer 420 woningen. Het gebied heeft het karakter van een tuinstad met een ontspannen woonmilieu.

De tarieven voor straatparkeren en voor bewoners-, bezoekers- en bedrijfsvergunningen in Zone E zijn lager dan in Zone C en hoger dan in Schalkwijk.

De eigenaren van de volkstuinen kunnen een ook een vergunning krijgen. 

Een vergunning kost 75 euro. Voor een tweede auto moet er 280 euro betaald worden.

Hart voor Haarlem vindt uitbreiding van betaald parkeren niet de oplossing van onze mobiliteitsproblemen. 

We vinden dat er geen betaald parkeren moet worden ingevoerd zonder draagvlak. Daarbij is nog niet aangetoond dat de parkeerdruk in deze wijk groot is. 

Dus zijn we tegen dit voorstel. 

 

 

Frustratie over extra krediet Waarderhaven

HvH gaat gefrusteerd akkoord met het krediet voor de Waarderhaven

In 2016 is de herinrichting van woonschepenhaven Waarderhaven afgerond. In de jaren na het afronden van de herinrichting zijn onder andere problemen ontstaan door verzakkingen in de aangrenzende tuinen. Mede hierdoor weigert een aantal bewoners de grondhuurovereenkomsten te tekenen. Uit onderzoek zijn de verschillende onvolkomenheden gebleken die ten grondslag liggen aan de problemen die bewoners ervaren. Als grondeigenaar en als verantwoordelijke voor de herinrichting dient de gemeente deze gebreken te herstellen.

Hart voor Haarlem is akkoord met het vrijgeven van het krediet, want we kunnen gewoon niet anders. De Actiepartij heeft een motie ingediend over het aanschrijven van de aannemer en hem als nog aan te sporen om de gebreken te herstellen. 

Die brief zoals voorgesteld wordt in de motie geeft uiting aan de frustraties van de gemeenteraad die echt al jarenlang leven. We hebben eigenlijk toch wel redelijk machteloos toegezien hoe de ene ellende na de andere met die Waarderhaven. Inderdaad, het speelt al heel erg lang en zal Hart voor Haarlem de motie van de Actiepartij steunen. We zijn zeer gefrusteerd over dit dossier. 

De motie krijgt geen meerderheid in de Raad. De aannemer zal dus niet worden aangeschreven.

 

 

 

Programma 2022-2026

Grote Markt en Bavo – © Shutterstock

Het programma van Hart voor Haarlem is gepubliceerd!
Lees hier het voorwoord.
Het volledige programma vind je hier.

Haarlem is een fantastische stad. Bijna iedereen die hier woont, werkt, naar school gaat of gewoon door de Grote Houtstraat slentert, is blij omdat hij of zij  Haarlemmer is. De eerste en belangrijkste plicht van iedereen in het stadsbestuur is dan ook om dat vooral zo te houden. Haarlem moet Haarlem blijven en dat wordt de opdracht van Hart voor Haarlem de komende jaren.

Het historische centrum, met de onovertroffen Oude Bavo en het schitterende stadhuis, ligt er goed bij. Dat is mooi, maar blijft de binnenstad straks voor iedereen bereikbaar, ook voor de automobilist die minder goed ter been is? We zijn heel gelukkig met de duinen en het strand, juist omdat er in de stad zelf al zo weinig groen is. Haarlem is nu nog leefbaar, maar is dat nog steeds zo als het allerlaatste trapveldje straks is volgebouwd? Voor veel Haarlemmers is wonen nu al duur, maar ze wonen in de mooiste stad van Nederland en dat maakt veel goed. Maar Haarlemmers hebben ook geldzorgen. Hoe moet dat zometeen, met een gemeente die nog sneller wil gaan dan Nederland met het invoeren van schone energie, die nog duurder is dan aardgas?

Hart voor Haarlem is een plaatselijke beweging die allereerst opkomt voor de belangen van Haarlem en de Haarlemmers. Wij zijn niet links of rechts, wij kijken naar uw praktische problemen, wij praten op straat om te horen wat uw zorgen zijn. Zo hebben we ons de afgelopen jaren ingezet voor de huiskamer van Oost, de jeugdhulp, het Frans Hals museum, het joods erfgoed, gezonde gemeentefinanciën en beperking van de woonlasten.

Zo hoort het in de gemeentepolitiek: geen Haagse spelletjes van wethouders die wel de lijst aanvoeren en alvast partijen uitsluiten, maar zelf niet in de raad willen plaatsnemen omdat dit te min is. Wij zijn ook wars van huizenhoge ambities die een enkele stad helemaal niet kan waarmaken en die in de landelijke politiek thuishoren. Of dat nu klimaatdoelen, stikstofambities, opgelegde woningbouw dan wel het dwarszitten van autobezitters betreft.

Hart voor Haarlem is er voor de Haarlemmers, bewoners en ondernemers. Om die reden willen wij de komende periode niet aan de kant staan, maar meebesturen, mogelijk in samenwerking met andere lokale lijsten. Landelijke partijen moeten hun landelijke ideeën vooral in Den Haag botvieren! Het is nu tijd voor de Haarlemmers!
Als u dat ook vindt, stem dan op 14, 15 of 16 maart op Lijst 11 van Hart voor Haarlem, met 15 enthousiaste en ervaren kandidaat-raadsleden, aangevoerd door Louise van Zetten, het meest ervaren raadslid van Haarlem.

Meer lezen over ons programma.

Flitsfietsers veroorzaken onrust

11 februari 2022

Amsterdam en Rotterdam hebben aangekondigd ‘op de pauzeknop’ te drukken waar het gaat om de uitbreiding van allerlei nieuwe formules die met (bak)fietsen en (deel)scooters de publieke ruimte bestormen.

Dit was aanleiding voor Hart voor Haarlem om wethouder Berkhout te vragen hoe Haarlem tegenover deze ontwikkelingen staat. Want ook de publieke ruimte van Haarlem is schaars, en de verkeersproblemen en drukte op de fietspaden is al groot.

Op zich ziet Hart voor Haarlem wel de voordelen van deze formules voor de Haarlemmers die van deze diensten gebruik maken, maar wat gaat er weg als er iets bij komt? Er zijn nu eenmaal grenzen aan de groei, zeker in Haarlem.

Hart voor Haarlem wil flitsboodschappen- en koeriersdiensten per fiets niet verbieden maar wel beter reguleren. Wij vragen de wethouder daarom te onderzoeken welke aanvullende eisen aan deze diensten gesteld kunnen worden.

Hart voor Haarlem vindt het daarbij belangrijk dat de veiligheid van zowel koeriers als de overige verkeersdeelnemers wordt gegarandeerd, overlast ter plaatse van de magazijnen wordt beperkt, en tevens de arbeidsrechtelijke positie van koeriers wordt versterkt.

Tenslotte kunnen we ons voorstellen dat deze bedrijven parkeergeld of precario gaan betalen voor de openbare ruimte die zij innemen. Dit is niet meer dan fair ten opzichte van bestaande ondernemers die dergelijke lasten ook hebben.

Wij wachten de antwoorden van de wethouder af voordat wij verdere stappen zetten.

Coalitie droomt van autovrij Haarlem

10 februari 2022
Gisteravond was het eerste debat in de Pletterij.
Het onderwerp was Verkeer en Vervoer.
En dat op de dag dat Haarlem stijf bovenaan bleek te staan als filehoofdstad van Nederland.

Haarlems Dagblad – 9 februari 2022

Louise van Zetten vroeg dan ook terecht excuses van de huidige coalitie voor het beleid van de afgelopen 20 jaar, dat tot deze twijfelachtige eer geleid heeft!
Deze excuses kwamen niet. Sterker nog, GroenLinks, PvdA, D66 en CDA dromen van een autoloos Haarlem, en zijn dus helemaal niet van plan dit probleem op te lossen.

Meer OV en allemaal op de fiets is wat de landelijke partijen de Haarlemmers te bieden hebben.
Dit zijn oplossingen uit de derde wereld, die van elke realiteitszin gespeend zijn.
Het OV in Nederland kan nog geen 10% van de interlokale vervoersbewegingen aan.
Zonder auto’s moet het OV dus 10x zo groot worden.
Verwezen wordt dan naar steden als Parijs of Londen met hun uitgebreide metronet.
Maar zo’n uitgebreid net hebben we niet in de Randstad.

Hart voor Haarlem ziet dit er ook niet snel komen.
Fietsen in de stad en de omgeving is prima. Dit kan nog sterk verbeterd worden met bredere fietsroutes, en met meer parkeervoorzieningen voor tweewielers.
Maar om buiten de stad te werken of doorgaand verkeer naar de kust mogelijk te maken zijn ingrijpende maatregelen nodig voor het faciliteren van vervoer met de auto, die wij voorlopig niet zien verdwijnen.

Kijk hier voor een samenvatting van het debat:

Bewoners Kruidenwijk verdienen gehoord te worden

In juli 2021 kregen de bewoners van de Kruidenwijk te horen dat er in het Anton Pieckhofje 36 dak en thuislozen gehuisvest gaan worden.
Het gebouw, dat ooit dienst deed als zorginstelling voor demente Haarlemmers, kwam leeg te staan. Het Haarlemse college heeft het gebouw direct voor 10 jaar gehuurd om er dak en thuislozen in te vestigen.

Zonder enige vorm van overleg!
Het was een mededeling in de commissie Samenleving en ook een mededeling naar de bewoners. 

Hart voor Haarlem heeft de lokatie bezocht en is in gesprek gegaan met de omwonenden. En ze heeft zich hard gemaakt voor de omwonenden. Het participatieproces is ook hier weer dramatisch verlopen.

We hebben ook een alternatief gezocht. Dus niet alleen tegen zijn, maar ook oplossingen zoeken.
Samen met de VVD en overige lokale partijen hebben we het onderwerp op de raadsagenda weten te krijgen. De wethouder wilde deze zaak namelijk niet bespreken in de Raad. Ze vond dat de beslissing een college bevoegdheid was. 

Ook CDA en D66 waren kritisch en meldden dat ze de bewoners zouden steunen.
Jammer dat als er dan echt gestemd moet worden men niet thuis geeft, en de bewoners met lege handen wegstuurt. 

Het college gaat maar liefst €2 miljoen investeren in het pand, dat ze van woningcorporatie Ymere gaat huren. Zonde van het geld dat beter aan andere zaken besteed kan worden.
Dat deze bewoners geen vertrouwen meer hebben in de politiek  is dan ook goed te begrijpen.

Hart voor Haarlem blijft zich inzetten voor de bewoners, ook na de verkiezingen!

Lokale partijen bundelen krachten

Haarlem – 28 januari 2022

Louise van Zetten en Mirjam Otten (r)

Met nog 6 weken te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart hebben Hart voor Haarlem en Liberaal Haarlem besloten de krachten de bundelen.

Mirjam Otten voegt zich bij Hart voor Haarlem. Met Louise van Zetten als bekend gezicht van Hart voor Haarlem, zal Mirjam zich inzetten voor de toekomst van onze mooie stad. Louise is de lijsttrekker, met Mirjam op de tweede plaats. Huidig schaduwraadslid Diederik Mohr staat op plek drie.

De volledige kandidatenlijst zal binnenkort gepubliceerd worden. Met gebundelde krachten streven we naar minimaal drie zetels. Door samen te werken met de overige lokale partijen willen we ons na de verkiezingen sterk maken om mee te kunnen besturen.

Met Chris IJsbrandy, de laatste 4 jaar schaduwraadslid in de commissie Bestuur, heeft Hart voor Haarlem een ijzersterke wethouderskandidaat voor het nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders. Want het is natuurlijk de hoogste tijd dat lokale partijen wat te zeggen krijgen in Haarlem!

Hart voor Haarlem stemt in met de pilot Burgerberaad

Om soepeler en sneller ingewikkelde besluiten te nemen, én daarnaast een breder draagvlak onder inwoners te genereren, is er door enkele politieke partijen een initiatiefvoorstel voor een burgerberaad gedaan. De raad hoopt daarmee discussies over een ingewikkeld onderwerp als de huisvesting van mensen met psychische problemen vlotter te kunnen besluiten.

In een burgerberaad zitten burgers, na loting, welke op basis van uitgebreide informatie en overleg aanbevelingen doen over het voorgestelde beleid. Deze burgers vormen een dwarsdoorsnede van samenleving. Er zitten dus ongeveer evenveel vrouwen als mannen in, en ook wordt er gelet op de leeftijdsopbouw en de culturele diversiteit. Volgens het initiatiefvoorstel moeten discussies niet verzanden in een gepolariseerde voor- of tegen discussie, maar moet er met respect voor elkaars standpunten worden gekeken naar een oplossing.

Hart voor Haarlem vindt participatie zeer belangrijk . Ze stemt dan ook in met het voorstel omdat het een pilot is en de uitwerking later vorm zal krijgen. We zullen deze pilot kritisch volgen.