Misschien toch een Parkeerreferendum

Donderdag 28 september heeft de gemeenteraad een nieuwe kans om te starten met de voorbereiding van een referendum over betaald parkeren in de stad. Hart voor Haarlem ondersteunt dit initiatief van harte.

Woningbouw verdringt auto

De coalitie van PvdA, Groenlinks, D66 en CDA stuurt sinds 2018 aan op een sterke groei van de woningbouw in de stad. Hierdoor verdicht de stad verder, terwijl Haarlem al één van de dichtst bebouwde steden van Nederland is.
Voor mobiliteit, parkeren, en groenvoorzieningen is als gevolg van dit beleid steeds minder ruimte beschikbaar.

Aan de auto heeft de coalitie zelfs min of meer openlijk de oorlog verklaard. Die past volgens de coalitie niet meer in forensenstad Haarlem (?), en moet zoveel mogelijk geweerd worden. Zowel auto’s van bewoners als van bezoekers zijn niet meer welkom.

Alle nieuwe bouw- en herinrichtingsplannen in de stad gaan dan ook steevast gepaard met een verlaging van de beschikbare parkeerruimte.
Hart voor Haarlem staat zeer kritisch tegenover dit beleid.

Meer betaald parkeren?

De coalitie heeft ook een nieuw parkeerbeleid opgesteld, waarmee betaald parkeren buiten het centrum sterk wordt uitgebreid. Zowel voor bewoners (vergunningen) als voor bezoekers (straatparkeren).

Bewoners zijn hier vaak niet blij mee.  Maar soms ook wel, omdat betaald parkeren de parkeerdruk in een wijk voor bewoners kan verlagen.
Vaak is er immers sprake van een waterbedeffect. Het beperken of beprijzen van parkeren in de ene wijk, kan leiden tot meer parkeerdrukte in de aangrenzende wijken.
Hier ligt dus een afweging, waarvoor het wel zo democratisch is om deze mede door de bewoners in de wijk zelf te laten maken.

Referendum als democratisch instrument

In 2022 heeft de gemeenteraad, met instemming van de coalitie, een nieuwe referendumverordening opgesteld. Hierin zijn de spelregels voor het organiseren van een raadgevend (niet bindend) referendum in de stad opnieuw geformuleerd.
Deze spelregels bieden actieve bewonersgroepen de mogelijkheid om met steun van minimaal 400 medestanders een referendumverzoek in te dienen bij de gemeente.

Dit verzoek wordt door het college en de gemeenteraad aan een aantal criteria getoetst. Als het verzoek wordt ingewilligd moeten er vervolgens minimaal 4000 handtekeningen verzameld worden om het referendum daadwerkelijk door de gemeente te laten organiseren.

Hart voor Haarlem ondersteunt parkeerreferendum

Hart voor Haarlem, OP Haarlem en SP hebben vorig jaar in de geest van de nieuwe verordening een initiatief van bewoners ondersteund om een referendum rond het nieuwe parkeerbeleid te organiseren.

De strekking van het referendum is om de wijken zelf zeggenschap te geven rond het al dan niet invoeren van betaald parkeren in hun wijk.
Dit in tegenstelling tot de wens van de coalitie om het parkeerbeleid eenzijdig door de gemeente te laten bepalen en opleggen.

Het initiatief vond veel weerklank in de stad.
De 400 handtekeningen waren binnen een week opgehaald.
Vervolgens werd het referendumverzoek echter door het college en de coalitie op, volgens Hart voor Haarlem, zwakke gronden afgewezen.
Democratie is leuk, maar niet als we er zelf last van hebben, zo was kennelijk de gedachte bij de coalitiepartijen.

De bewoners lieten het er echter niet bij zitten. Zij hebben bezwaar aangetekend tegen de afwijzing bij zowel de rechter, als bij de commissie beroep en bezwaar van de gemeente.
Beide instanties oordeelden dat de bezwaren van de bewoners terecht waren, en dat hun referendumverzoek daarom op onjuiste gronden door de gemeenteraad, aangevoerd door de coalitie, is afgewezen.

Op donderdag 28 september 2023 staat het verzoek daarom opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. Onze verwachting is dat de raad nu wel akkoord zal gaan met het verzoek. Dan kunnen de bewoners aan de slag om 4000 handtekeningen te verzamelen.

Hart voor Haarlem is blij dat de bewoners hebben doorgezet om hun democratische rechten uit te oefenen! Wordt ongetwijfeld vervolgd…