Kritiek op Programmabegroting 2024

Hier staat de bijdrage van Louise van Zetten aan het debat over de begroting van de gemeente voor de periode 2024-2028.

Voorzitter,
Dank  voor uw begroting.
Hij is leesbaar en de meeste zaken begrepen wij.
Uw duurzaamheidsbegroting vinden wij echter een ander verhaal.
Dit groene onderdeel van de begroting, en als ik het goed begrijp een paradepaardje van het college en uw ambtelijke organisatie, vindt Hart voor Haarlem een stuk minder helder.
Wat ons betreft is waakzaamheid geboden als idealen het beleid gaan bepalen. En wij schenken hier daarom graag extra aandacht aan.

Veiligheid
In uw aanbiedingsbrief benoemt u verder zaken die u belangrijk vindt voor ons Haarlemmers. Ik pik er een paar punten uit, ‘je thuisvoelen en jezelf kunnen zijn’ en veiligheid. Inderdaad belangrijke punten, maar wat is de realiteit van alle dag, op dit moment in Haarlem?
Vorige week kwamen er juist op dit punt een paar heikele zaken aan de orde. En de badinerende reactie van de burgemeester hierop baart ons zorgen.
Hart voor Haarlem vraagt zich dan ook af of het college meent wat het zegt, en voldoende voeling heeft met de samenleving.

Fatbikes
Wij horen namelijk dat dat gevoel van veiligheid bij veel kinderen en hun ouders ver te zoeken is vanwege geweld en intimidatie van jongeren die rondscheuren op fatbikes. Je wilt je kind of kleinkind niet bedreigd zien, en bezorgde ouders vragen om concrete acties (zoals in Amsterdam) en geen passieve burgemeester, die de zaak bagatelliseert.

Moslim meisjes
Wij hebben zorgen over de veiligheid van meisjes die leven onder de verstikkende dwang van een parallelle patriarchale samenleving, ook in Haarlem. De mogelijkheid van gedwongen uithuwelijking of achterlating in het land van herkomst wordt niet erkend, en weggewuifd in Haarlem.
Terwijl het Rijk in de laatste septembercirculaire dit probleem juist expliciet benoemt.

Joodse burgers
In het land, in de wereld, worden joodse burgers geconfronteerd met extreme reacties die de oorlog in Gaza oproept. Het raakt hun gevoel van veiligheid, ook hier in Haarlem. Het is voor de burgemeester makkelijk schuilen achter het recht op vrijheid van meningsuiting, maar dit betekent ook dat wij onze gevoelens van walging over de golf van antisemitisme moeten uitspreken, voorzitter!

Anton Pieckhofje
Van een andere orde zijn de bewoners van het Anton Pieckhofje. Voelen zij zich nog wel veilig in hun eigen huis, nu zij zich moeten schikken naar hun nieuwe onaangepaste buren?
Veel zorgen daarom, die zeker niet minder zullen worden door de enorme verdichting van Haarlem, en door de toepassing van de spreidingswet voor vluchtelingen en asielzoekers.
Kortom voorzitter, hoe gaat u deze gevoelens van onveiligheid te lijf ?

Duurzaamheidsbegroting
Nu dan het lievelingsonderwerp voor het groene deel van het college: de Duurzaamheidsbegroting.
Een voorbeeld voor het hele land, en daarom verdient het onze speciale aandacht.

Financiële impact gering
Om te beginnen: Financieel heeft het allemaal niet zo veel om het lijf en genoemde bedragen zullen onderdeel uitmaken van andere begrotingsposten. Zo zal de verduurzaming van schoolgebouwen in onderhoud schoolgebouwen zijn opgenomen.
De grootste vraag die dan ook onbeantwoord blijft is, waarom B&W van mening is dat Haarlem 10 jaar eerder van het gas kan zijn dan de rest van het land?
Of dat Haarlem In 2030 65% minder CO2 uitstoot, zonder plaatselijke omstandigheden  specifiek te benoemen,  en zonder de inzet van specifiek beleid en middelen?
Terwijl de autonome beweging de andere kant opgaat door de sterke groei van het Haarlemse woningbestand.

CO2 doelstelling onrealistisch
Het Rijk heeft de doelstelling voor CO2-reductie in 2030 verhoogd van 55% (het Europese doel) naar 60%. Expres verhoogd als achtervang voor tegenvallers, zodat die 55% in ieder geval gehaald wordt.
En daar gaan wij in Haarlem nog een schepje bovenop doen!  Met een verhoging naar 65% met hetzelfde argument, ‘zodat in ieder geval de 60% gehaald wordt’.
Hart voor Haarlem vindt dit  vrij absurd. Als elke lagere overheid en de organisaties die hier weer onder hangen steeds weer 5% risicomarge extra toevoegen, dan zitten we in 2030 op 100%.  IJverig maar volstrekt ongeloofwaardig, voorzitter.

Onjuist referentiejaar
En bent u wel zorgvuldig als het reductiedoel voor CO2 wordt bepaald ten opzichte van 2017?  Moet dit niet 1990 zijn, zoals in artikel 2 van de Klimaatwet vermeld wordt?
In de CBS-cijfers voor het hele land blijkt dat na jaren van verbeteringen, vooral in de industrie en bij de elektriciteitsopwekking, de economische en vooral demografische groei al die mooie verbeteringen weer grotendeels opslokt. Net zoals het effect van zuiniger auto’s grotendeels ongedaan wordt gemaakt doordat we in grotere en zwaardere auto’s zijn gaan rijden.
Gecorrigeerd voor de coronajaren, en de waarschijnlijk tijdelijke effecten van de gasprijsschok in 2022, zien we de CO2 reductie dan ook landelijk stagneren.
Vooral de gebouwde omgeving en mobiliteit blijven achter.
En dan gelden voor Haarlem ook nog sterk afwijkende verhoudingen ten opzichte van het land, omdat wij nauwelijks industrie, nauwelijks E-opwek, en relatief veel gebouwde omgeving en mobiliteit hebben.
Enige zorgvuldigheid in de specifieke vertaling van doelen naar de Haarlemse situatie is dus wel op zijn plaats.

Op welke scope richt Haarlem zich
Uw daadkracht wordt gericht op de drie manieren waarop organisaties hun milieuprestaties kunnen verbeteren, ook wel ‘scopes’ genoemd.
Scope 1 gaat dan over de ecologische voetafdruk van de gemeentelijke organisatie zelf en van verbonden partijen zoals Spaarnelanden, SRO of scholen.
Scope 2 gaat over die van toeleveranciers van de gemeente of van door de gemeente gecontracteerde diensten, zoals onderhoud, Jeugdzorg of WMO. Scope 3 gaat over de milieu-impact van burgers en bedrijven die in Haarlem wonen of gevestigd zijn.
Vooral Scope 1 is interessant, want dat gaat over de gemeente zelf, en daar heeft de gemeente de meeste invloed op.  En dan is de vraag, wat doet de gemeente eigenlijk zelf om haar directe emissies terug te dringen?

Wat doet de gemeente zelf
B&W heeft bij mijn weten nog nooit duidelijk gemaakt op welke scope de gemeente zich nu eigenlijk richt. Alle drie de scopes lopen voortdurend door elkaar.
Bv bij CO2-reductie wordt gekeken naar de CO2-footprint van de hele stad. Maar bij circulariteit wordt alleen gekeken naar de inkoop van de gemeente.
De CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie zelf staat verderop, waarbij blijkt dat het daar helemaal niet zo goed mee gaat.
CO2 prestaties zijn niet gehaald omdat eigen huisvesting in Stadhuis en Zijlpoort (2022) fors meer gas hebben verbruikt. (p 58).
Dat snap ik niet, want verwarmen wij het stadhuis niet met een pelletkachel en dus met biomassa? En heeft Zijlpoort geen WKO systeem?
Kortom, erg verwarrend allemaal.
Over warmtenetten, een speerpunt van de gemeente om Haarlem van het gas af te krijgen, staat hier helemaal niets.
Wat heeft nu eigenlijk prioriteit en waarom?

Vervanging meubilair
Terugkomend op de duurzaamheid van de gemeente zelf, begrijpt Hart voor Haarlem ook niet waarom wij voor ons recent gebouwde stadskantoor voor miljoenen het meubilair en het interieur gaan vervangen! (totaal voor €5.4 miljoen).  En de burgemeester nog droomt van een nieuwe raadszaal.
Voor wie is dan die reductie grondstoffenvoetafdruk eigenlijk bedoeld?
Voor de anderen? En ik maar tweedehands kopen..

CO2-uitstoot Haarlem en doelpad tot 2030

CO2 reductiepad
De grafiek op blz. 44 van de begroting (zie hierboven) suggereert dat ‘we’ goed op weg zijn, overigens grotendeels buiten onze invloed als gemeente.
Maar u baseert zich hierbij op drie jaar oude cijfers, waarvan de laatste 2 jaar coronaperiode, zonder te kijken naar de actualiteit van een sterk opverende economie na corona, de tijdelijke effecten van de al genoemde hoge gasprijs, en de effecten van de groei van Haarlem de komende jaren.
De jaren 2020 en 2021 liggen keurig onder het gewenste pad, maar er is geen enkele garantie dat dat zo blijft.
Een agressief doel in een grafiek zetten leidt niet tot automatische realisatie ervan. In de begroting staan geen concrete plannen en middelen waardoor de verscherpte doelstellingen voor Haarlem (10 jaar eerder van het gas en meer CO2 reductie in 2030) waarheid zouden kunnen worden.
Zo zien we in 2030 een reductie staan van 60% voor het energiegebruik voor wonen (het blauwe blok), oftewel voor het verwarmen van onze huizen. Dat is over 7 jaar. Hoe dan vragen wij ons af? Dit verhaal is gewoon niet erg geloofwaardig.

Brede welvaart
En dan nog de aandacht voor de ‘brede welvaart’, wat alles omvat ‘wat mensen van waarde vinden’.
Modieus, en wat mij betreft vooral een subjectief begrip.
Moeilijk werkbaar ook, omdat veel factoren elders bepaald worden. Een nobele, maar ook tijdrovende afleidingsmanoeuvre voor een overbelast en onderbezet ambtenarenapparaat.
Daar zouden we ons als gemeente naar mijn mening niet op moeten richten. Wij hebben het al druk genoeg met onze kerntaken.
Laten we bijvoorbeeld liever kijken naar een probleem als de groeiende laaggeletterdheid, en hoe wij daar in onze dienstverlening en communicatie mee om moeten gaan.
Kortom, voorzitter, houd het dicht bij huis en probeer niet de hele wereld te verbeteren.

Klimaatadaptatie
Tot slot voorzitter, de  ‘hittestress’, als speerpunt van klimaatadaptatie.
Hart voor Haarlem vindt dit in dit kader een relatief triviaal punt.
Het is vooral een kwestie van bomen planten, waar we toch al voor waren.
Veel wezenlijker vinden wij watermanagement, omdat dit een directe bedreiging is voor onze huizen.
Hierbij gaat het zowel om het handhaven van de grondwaterstand (niet te hoog en niet te laag), en om het kunnen afvoeren van excessieve regenval. Dit moet in samenwerking met waterschappen en waterbedrijven in de regio.
Wanneer komt hier een gedegen risico-analyse en plan van aanpak voor?

Voorbereiding parkeer referendum gestart!

Zoals verwacht heeft de Gemeenteraad ingestemd met het initiatief om een nieuw referendum te organiseren over het Haarlemse parkeerbeleid.

De exacte vraagstelling is nog niet bekend, maar het gaat de initiatiefnemers en Hart voor Haarlem vooral om het geven van inspraak aan wijken waar wordt voorgesteld om betaald parkeren in te voeren.

De volgende stap is nu het verzamelen van minimaal 4.000 handtekeningen om dit referendum te ondersteunen.
Dus wil je wat te zeggen hebben over parkeren in jouw buurt, doe mee en ondersteun deze actie!

Misschien toch een Parkeerreferendum

Donderdag 28 september heeft de gemeenteraad een nieuwe kans om te starten met de voorbereiding van een referendum over betaald parkeren in de stad. Hart voor Haarlem ondersteunt dit initiatief van harte.

Woningbouw verdringt auto

De coalitie van PvdA, Groenlinks, D66 en CDA stuurt sinds 2018 aan op een sterke groei van de woningbouw in de stad. Hierdoor verdicht de stad verder, terwijl Haarlem al één van de dichtst bebouwde steden van Nederland is.
Voor mobiliteit, parkeren, en groenvoorzieningen is als gevolg van dit beleid steeds minder ruimte beschikbaar.

Aan de auto heeft de coalitie zelfs min of meer openlijk de oorlog verklaard. Die past volgens de coalitie niet meer in forensenstad Haarlem (?), en moet zoveel mogelijk geweerd worden. Zowel auto’s van bewoners als van bezoekers zijn niet meer welkom.

Alle nieuwe bouw- en herinrichtingsplannen in de stad gaan dan ook steevast gepaard met een verlaging van de beschikbare parkeerruimte.
Hart voor Haarlem staat zeer kritisch tegenover dit beleid.

Meer betaald parkeren?

De coalitie heeft ook een nieuw parkeerbeleid opgesteld, waarmee betaald parkeren buiten het centrum sterk wordt uitgebreid. Zowel voor bewoners (vergunningen) als voor bezoekers (straatparkeren).

Bewoners zijn hier vaak niet blij mee.  Maar soms ook wel, omdat betaald parkeren de parkeerdruk in een wijk voor bewoners kan verlagen.
Vaak is er immers sprake van een waterbedeffect. Het beperken of beprijzen van parkeren in de ene wijk, kan leiden tot meer parkeerdrukte in de aangrenzende wijken.
Hier ligt dus een afweging, waarvoor het wel zo democratisch is om deze mede door de bewoners in de wijk zelf te laten maken.

Referendum als democratisch instrument

In 2022 heeft de gemeenteraad, met instemming van de coalitie, een nieuwe referendumverordening opgesteld. Hierin zijn de spelregels voor het organiseren van een raadgevend (niet bindend) referendum in de stad opnieuw geformuleerd.
Deze spelregels bieden actieve bewonersgroepen de mogelijkheid om met steun van minimaal 400 medestanders een referendumverzoek in te dienen bij de gemeente.

Dit verzoek wordt door het college en de gemeenteraad aan een aantal criteria getoetst. Als het verzoek wordt ingewilligd moeten er vervolgens minimaal 4000 handtekeningen verzameld worden om het referendum daadwerkelijk door de gemeente te laten organiseren.

Hart voor Haarlem ondersteunt parkeerreferendum

Hart voor Haarlem, OP Haarlem en SP hebben vorig jaar in de geest van de nieuwe verordening een initiatief van bewoners ondersteund om een referendum rond het nieuwe parkeerbeleid te organiseren.

De strekking van het referendum is om de wijken zelf zeggenschap te geven rond het al dan niet invoeren van betaald parkeren in hun wijk.
Dit in tegenstelling tot de wens van de coalitie om het parkeerbeleid eenzijdig door de gemeente te laten bepalen en opleggen.

Het initiatief vond veel weerklank in de stad.
De 400 handtekeningen waren binnen een week opgehaald.
Vervolgens werd het referendumverzoek echter door het college en de coalitie op, volgens Hart voor Haarlem, zwakke gronden afgewezen.
Democratie is leuk, maar niet als we er zelf last van hebben, zo was kennelijk de gedachte bij de coalitiepartijen.

De bewoners lieten het er echter niet bij zitten. Zij hebben bezwaar aangetekend tegen de afwijzing bij zowel de rechter, als bij de commissie beroep en bezwaar van de gemeente.
Beide instanties oordeelden dat de bezwaren van de bewoners terecht waren, en dat hun referendumverzoek daarom op onjuiste gronden door de gemeenteraad, aangevoerd door de coalitie, is afgewezen.

Op donderdag 28 september 2023 staat het verzoek daarom opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. Onze verwachting is dat de raad nu wel akkoord zal gaan met het verzoek. Dan kunnen de bewoners aan de slag om 4000 handtekeningen te verzamelen.

Hart voor Haarlem is blij dat de bewoners hebben doorgezet om hun democratische rechten uit te oefenen! Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Hart voor Haarlem stemt niet in met de Begroting 2023

 

Op 10 november jl. heeft de Haarlemse Gemeenteraad de Begroting voor 2023 goedgekeurd. Hart voor Haarlem heeft tegen gestemd.

We vinden dat in financieel zware tijden de gemeente haar burgers moet ontzien. Geen lastenverhoging voor de haarlemse burger en ondernemer.

Ook het invoeren van betaald parkeren in heel Haarlem vinden wij geen goed idee. We zien dit ook als lastenverzwaring terwijl er geen draagvlak is uit de samenleving.

We zien graag dat straten waar niet meer geparkeerd mag worden gaan vergroenen. We zien de Nieuwe Groenmarkt als een nieuwe stadsoase en de Jansstraat als een groene allee.

We zien dat er veel geld in de kas zit. Echter de gemeente krijgt het niet uitgegeven wegens tekort aan personeel en middelen. Dus er zijn veel plannen, maar we vragen ons af of de ambitie niet erg hoog is gesteld.

Ook zien we dat er veel investeringen worden doorgeschoven. Dit betekent dat groot onderhoud en bouwprojecten in de tijd naar achter worden geschoven. Dit is niet wenselijk in tijden van woningnood .

Hart voor Haarlem ziet de noodzaak van haast. Als we achter ons kijken zien we jaren van gesukkel. We vragen ons dan ook serieus af of de komende jaren het college tot actie komt.

We hebben al enige tijd aangegeven dat de leges voor het leggen van kabels en leidingen, totaal 5 mio, niet meer geheven mag worden.

Het college heeft hier niet op geanticipeerd. En dat vinden wij een omissie waar de haarlemse burger nu voor moet opdraaien.

Ook het voorstel om de Griffie (de ondersteuning van de Gemeenteraad) structureel 6 ton op te plussen vinden wij te ver gaan.

In tijden van inflatie en recessie  moet je jezelf niet kietelen. Pas op plaats past hier beter.

Hart voor Haarlem heeft zich ingezet om de Spanjaardslaan reclamebord vrij te maken. De contracten lopen tot 2024. Voor die tijd kan het college geen maatregelen nemen.

We zullen ons blijven inzetten om reclame-uitingen in historische gebieden te weren.

Hart voor Haarlem heeft geconstateerd dat het licht , om kunst te verlichten, in de Haarlemmerhout 24 uur brandt. Het college heeft de motie aangenomen en zal het licht tussen 23:00 uur en 7 uur uitdoen.

Het college heeft ons niet overtuigt om de lastenverzwaring voor de burger te verlagen. We vinden dat zorgelijk en heeft ons doen besluiten om niet in te stemmen met deze begroting.

 

Energietoeslag niet alleen inkomens afhankelijk maken

 

De energietoeslag is een eenmalige uitkering van 1300 euro voor huishoudens met een laag inkomen. Dit is  bedoeld om het effect van de gestegen energierekening te dempen.

Dit is een richlijn van de landelijke overheid.

De richtlijn is dat mensen met een inkomen tot 120% van het sociale minimum in aanmerking komen. Het college van Haarlem gaat Haarlemmers met een inkomen tot 130% van het sociale minimum ook compenseren.

Echter, Hart voor Haarlem kent ook hardwerkende Haarlemmers die in slecht geisoleerde woningen wonen met energie label E, F of G.

Met name bovenstaande doelgroep mist HvH in het voorstel dat de wethouder aan de commissie Samenleving heeft gepresenteerd.

HvH heeft aangeven om ook te denken aan een energietoeslag voor Haarlemmers in slecht geisoleerde woningen. De wethouder komt in november 2022 met een voorstel waarin bovenstaande doelgroep meegenomen wordt.

HvH blijft dit kritisch volgen.

Woningen naar bouwjaar

 

wijken en energielabels

Geen betaald parkeren invoeren zonder draagvlak

HvH stemt tegen uitbreiding van betaald parkeren.

Het college wil betaald parkeren uitbreiden aan de oostkant van de stad. Entree Oost bestaat uit een nieuw ontwikkeld gebied en bestaande volkstuinen. Omdat het tussen Schalkwijk en Zone C ligt, wordt voorgesteld een nieuwe zone te hanteren, genaamd Zone E.

Entree Oost, ook wel Vijverpark genoemd, is het gebied tussen de Boerhaavelaan en de Schipholweg ten oosten van de Amerikaweg. De nieuwe woonwijk krijgt ongeveer 420 woningen. Het gebied heeft het karakter van een tuinstad met een ontspannen woonmilieu.

De tarieven voor straatparkeren en voor bewoners-, bezoekers- en bedrijfsvergunningen in Zone E zijn lager dan in Zone C en hoger dan in Schalkwijk.

De eigenaren van de volkstuinen kunnen een ook een vergunning krijgen. 

Een vergunning kost 75 euro. Voor een tweede auto moet er 280 euro betaald worden.

Hart voor Haarlem vindt uitbreiding van betaald parkeren niet de oplossing van onze mobiliteitsproblemen. 

We vinden dat er geen betaald parkeren moet worden ingevoerd zonder draagvlak. Daarbij is nog niet aangetoond dat de parkeerdruk in deze wijk groot is. 

Dus zijn we tegen dit voorstel. 

 

 

Frustratie over extra krediet Waarderhaven

HvH gaat gefrusteerd akkoord met het krediet voor de Waarderhaven

In 2016 is de herinrichting van woonschepenhaven Waarderhaven afgerond. In de jaren na het afronden van de herinrichting zijn onder andere problemen ontstaan door verzakkingen in de aangrenzende tuinen. Mede hierdoor weigert een aantal bewoners de grondhuurovereenkomsten te tekenen. Uit onderzoek zijn de verschillende onvolkomenheden gebleken die ten grondslag liggen aan de problemen die bewoners ervaren. Als grondeigenaar en als verantwoordelijke voor de herinrichting dient de gemeente deze gebreken te herstellen.

Hart voor Haarlem is akkoord met het vrijgeven van het krediet, want we kunnen gewoon niet anders. De Actiepartij heeft een motie ingediend over het aanschrijven van de aannemer en hem als nog aan te sporen om de gebreken te herstellen. 

Die brief zoals voorgesteld wordt in de motie geeft uiting aan de frustraties van de gemeenteraad die echt al jarenlang leven. We hebben eigenlijk toch wel redelijk machteloos toegezien hoe de ene ellende na de andere met die Waarderhaven. Inderdaad, het speelt al heel erg lang en zal Hart voor Haarlem de motie van de Actiepartij steunen. We zijn zeer gefrusteerd over dit dossier. 

De motie krijgt geen meerderheid in de Raad. De aannemer zal dus niet worden aangeschreven.

 

 

 

Programma 2022-2026

Grote Markt en Bavo – © Shutterstock

Het programma van Hart voor Haarlem is gepubliceerd!
Lees hier het voorwoord.
Het volledige programma vind je hier.

Haarlem is een fantastische stad. Bijna iedereen die hier woont, werkt, naar school gaat of gewoon door de Grote Houtstraat slentert, is blij omdat hij of zij  Haarlemmer is. De eerste en belangrijkste plicht van iedereen in het stadsbestuur is dan ook om dat vooral zo te houden. Haarlem moet Haarlem blijven en dat wordt de opdracht van Hart voor Haarlem de komende jaren.

Het historische centrum, met de onovertroffen Oude Bavo en het schitterende stadhuis, ligt er goed bij. Dat is mooi, maar blijft de binnenstad straks voor iedereen bereikbaar, ook voor de automobilist die minder goed ter been is? We zijn heel gelukkig met de duinen en het strand, juist omdat er in de stad zelf al zo weinig groen is. Haarlem is nu nog leefbaar, maar is dat nog steeds zo als het allerlaatste trapveldje straks is volgebouwd? Voor veel Haarlemmers is wonen nu al duur, maar ze wonen in de mooiste stad van Nederland en dat maakt veel goed. Maar Haarlemmers hebben ook geldzorgen. Hoe moet dat zometeen, met een gemeente die nog sneller wil gaan dan Nederland met het invoeren van schone energie, die nog duurder is dan aardgas?

Hart voor Haarlem is een plaatselijke beweging die allereerst opkomt voor de belangen van Haarlem en de Haarlemmers. Wij zijn niet links of rechts, wij kijken naar uw praktische problemen, wij praten op straat om te horen wat uw zorgen zijn. Zo hebben we ons de afgelopen jaren ingezet voor de huiskamer van Oost, de jeugdhulp, het Frans Hals museum, het joods erfgoed, gezonde gemeentefinanciën en beperking van de woonlasten.

Zo hoort het in de gemeentepolitiek: geen Haagse spelletjes van wethouders die wel de lijst aanvoeren en alvast partijen uitsluiten, maar zelf niet in de raad willen plaatsnemen omdat dit te min is. Wij zijn ook wars van huizenhoge ambities die een enkele stad helemaal niet kan waarmaken en die in de landelijke politiek thuishoren. Of dat nu klimaatdoelen, stikstofambities, opgelegde woningbouw dan wel het dwarszitten van autobezitters betreft.

Hart voor Haarlem is er voor de Haarlemmers, bewoners en ondernemers. Om die reden willen wij de komende periode niet aan de kant staan, maar meebesturen, mogelijk in samenwerking met andere lokale lijsten. Landelijke partijen moeten hun landelijke ideeën vooral in Den Haag botvieren! Het is nu tijd voor de Haarlemmers!
Als u dat ook vindt, stem dan op 14, 15 of 16 maart op Lijst 11 van Hart voor Haarlem, met 15 enthousiaste en ervaren kandidaat-raadsleden, aangevoerd door Louise van Zetten, het meest ervaren raadslid van Haarlem.

Meer lezen over ons programma.

Flitsfietsers veroorzaken onrust

11 februari 2022

Amsterdam en Rotterdam hebben aangekondigd ‘op de pauzeknop’ te drukken waar het gaat om de uitbreiding van allerlei nieuwe formules die met (bak)fietsen en (deel)scooters de publieke ruimte bestormen.

Dit was aanleiding voor Hart voor Haarlem om wethouder Berkhout te vragen hoe Haarlem tegenover deze ontwikkelingen staat. Want ook de publieke ruimte van Haarlem is schaars, en de verkeersproblemen en drukte op de fietspaden is al groot.

Op zich ziet Hart voor Haarlem wel de voordelen van deze formules voor de Haarlemmers die van deze diensten gebruik maken, maar wat gaat er weg als er iets bij komt? Er zijn nu eenmaal grenzen aan de groei, zeker in Haarlem.

Hart voor Haarlem wil flitsboodschappen- en koeriersdiensten per fiets niet verbieden maar wel beter reguleren. Wij vragen de wethouder daarom te onderzoeken welke aanvullende eisen aan deze diensten gesteld kunnen worden.

Hart voor Haarlem vindt het daarbij belangrijk dat de veiligheid van zowel koeriers als de overige verkeersdeelnemers wordt gegarandeerd, overlast ter plaatse van de magazijnen wordt beperkt, en tevens de arbeidsrechtelijke positie van koeriers wordt versterkt.

Tenslotte kunnen we ons voorstellen dat deze bedrijven parkeergeld of precario gaan betalen voor de openbare ruimte die zij innemen. Dit is niet meer dan fair ten opzichte van bestaande ondernemers die dergelijke lasten ook hebben.

Wij wachten de antwoorden van de wethouder af voordat wij verdere stappen zetten.

Coalitie droomt van autovrij Haarlem

10 februari 2022
Gisteravond was het eerste debat in de Pletterij.
Het onderwerp was Verkeer en Vervoer.
En dat op de dag dat Haarlem stijf bovenaan bleek te staan als filehoofdstad van Nederland.

Haarlems Dagblad – 9 februari 2022

Louise van Zetten vroeg dan ook terecht excuses van de huidige coalitie voor het beleid van de afgelopen 20 jaar, dat tot deze twijfelachtige eer geleid heeft!
Deze excuses kwamen niet. Sterker nog, GroenLinks, PvdA, D66 en CDA dromen van een autoloos Haarlem, en zijn dus helemaal niet van plan dit probleem op te lossen.

Meer OV en allemaal op de fiets is wat de landelijke partijen de Haarlemmers te bieden hebben.
Dit zijn oplossingen uit de derde wereld, die van elke realiteitszin gespeend zijn.
Het OV in Nederland kan nog geen 10% van de interlokale vervoersbewegingen aan.
Zonder auto’s moet het OV dus 10x zo groot worden.
Verwezen wordt dan naar steden als Parijs of Londen met hun uitgebreide metronet.
Maar zo’n uitgebreid net hebben we niet in de Randstad.

Hart voor Haarlem ziet dit er ook niet snel komen.
Fietsen in de stad en de omgeving is prima. Dit kan nog sterk verbeterd worden met bredere fietsroutes, en met meer parkeervoorzieningen voor tweewielers.
Maar om buiten de stad te werken of doorgaand verkeer naar de kust mogelijk te maken zijn ingrijpende maatregelen nodig voor het faciliteren van vervoer met de auto, die wij voorlopig niet zien verdwijnen.

Kijk hier voor een samenvatting van het debat: